Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Jednorázovou objednávkou nebo zaregistrováním do e-shopu www.alligator.cz uživatel uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů (dále jen "osobní údaje"), které provozovateli webových stránek a e-shopu poskytne za účelem plnění povinností, a to zejména souhlas podle zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Uživatel také potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné. V případě registrace jako velkoobchodní odběratel je při jakékoliv změně osobních údajů povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli na mailovou adresu info@alligator.cz. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uživatel uděluje dobrovolně. Je oprávněn tento souhlas odvolat doručením písemného oznámení o odvolání souhlasu na korespondenční adresu provozovatele nebo na mailovou adresu info@alligator.cz

Uživatel potvrzuje, že před získáním osobních údajů byl ze strany provozovatele informován o skutečnostech uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů a stejně tak byl poučen o svých právech vyplývajících z § 20 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů.

Obchodní korporace ALLIGATOR CS, s.r.o. je registrována pod číslem 00055644 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní firma ALLIGATOR CS, s.r.o., se sídlem Všestarská 886, 190 14 Praha 9-Klánovice, IČO 45798141, DIČ CZ45798141, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10312 (dále jen dodavatel), stanovuje v souladu s příslušným zněním Obchodního zákoníku níže uvedené všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen podmínky).

Všeobecná ustanovení

 1. Dodavatel podle těchto podmínek prodává odběrateli zboží, a to na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy odběratele (dále jen objednávek), v množství a za podmínek stanovených objednávkou odběratele akceptovanou dodavatelem a na základě dalších níže uvedených podmínek.
 2. Pokud bude mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena rámcová kupní smlouva, řídí se dodací a platební podmínky odlišné od všeobecných dodacích a platebních podmínek touto rámcovou kupní smlouvou.
 3. Odběratel se zavazuje zboží od dodavatele koupit, přijmout do svého vlastnictví a za dodávky tohoto zboží zaplatit dodavateli kupní cenu v dohodnuté výši.
 4. Tyto podmínky jsou závazné pro veškeré dodávky zboží, pokud není v konkrétním případě mezi dodavatelem a odběratelem písemně dohodnuto jinak.
 5. Každá kupní smlouva vztahující se ke konkrétní dodávce zboží bude za dodavatele uzavírána statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou na základě písemného zplnomocnění statutárního orgánu dodavatele.
 6. Závazek dodavatele k dodání objednaného zboží nabývá účinnosti okamžikem akceptace objednávky odběratele. Objednávka je akceptována v okamžiku, kdy dodavatel doručí odběrateli písemné potvrzení akceptace nebo v okamžiku, kdy dodavatel dodá zboží odběrateli. Za dodání zboží odběrateli se považuje též předání zboží prvnímu přepravci zboží.
 7. V případě akceptace objednávky podle těchto podmínek obdrží odběratel písemné potvrzení o této akceptaci nebo zboží s dodacím listem. Do tohoto okamžiku nevzniká dodavateli povinnost k dodání zboží na základě odběratelem zaslané objednávky. Odběratel bere na vědomí, že veškeré nabídky a cenové kalkulace na zboží před akceptací konkrétní objednávky, jsou nezávazné, pokud není písemně uvedeno jinak.

 Objednávky zboží

 Veškeré objednávky učiněné odběratelem jsou závazné a neodvolatelné s výjimkami dále uvedenými.

 1. Odběratel předává objednávky zboží dodavateli v písemné formě. Akceptována může být objednávka předaná faxem, e-mailem, osobně nebo poštou.
 2. Učiní-li odběratel objednávku zboží telefonicky, a to výhradně prostřednictvím zplnomocněné osoby odběratele, nepřebírá dodavatel žádnou zodpovědnost za správnost takovéto objednávky. Dodavatel předá v tomto případě odběrateli písemnou akceptaci objednávky a odběratel se zavazuje, zboží na základě písemné akceptace dodavatele bez výhrady přijmout.
 3. Každá samostatná objednávka je považována za jeden samostatný návrh na uzavření kupní smlouvy. Navyšování jednotlivé objednávky o další zboží není možné.
 4. Objednávku odběratele může vzít dodavatel zpět výhradně na základě písemného odmítnutí objednávky odběratelem, a to pouze do okamžiku, než dojde k akceptaci objednávky ze strany dodavatele.
 5. Zpětvzetí akceptované objednávky je možné pouze v případě, pokud se jedná o standardní zboží uvedené v platném nabídkovém katalogu (ceníku) dodavatele. V tomto případě si dodavatel nárokuje požadovat na odběrateli náhradu nákladů spojených se zpětvzetím objednávky, a to maximálně do výše 25 % kupní ceny akceptované objednávky.
 6. Zpětvzetí akceptované objednávky zboží upraveného podle požadavku odběratele (nestandardní balení, zboží natónované nebo v základním nabídkovém katalogu neuvedené) není v žádném případě možné.
 7. Dodavatel je také oprávněn odmítnout převzít zboží zpět, pokud je zřejmé, že zboží nemá původní hmotnost, obal je poškozený nebo znečištěný, případně s obsahem obalů bylo jakkoliv manipulováno.
 8. Každá objednávka odběratele musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 • obchodní jméno a sídlo odběratele
 • IČO, DIČ, bankovní spojení
 • telefonický kontakt na zplnomocněnou osobu odběratele, která učinila objednávku zboží
 • druh výrobku, jeho balení a požadované množství včetně barevné specifikace
 • kupní cenu
 • způsob dopravy (vlastní, zprostředkovaná)
 • termín a místo dodání (plnění)
 • osoby oprávněné k převzetí dodaného zboží
 • platební podmínky
 • v případě doobjednání tónovaného zboží číslo odstínu a výrobní číslo původní zakázky

Dodání zboží

 1. Místem plnění objednávky a místem dodání zboží je provozovna dodavatele, Ve Žlíbku 1800, logistický areál Big Box, Praha 9-Horní Počernice.
 2. Odběratel je oprávněn v objednávce uvést jiné požadované místo plnění objednávky, které je odlišné od místa dodání uvedeného v bodě 1. V tomto případě je dodavatel oprávněn, s ohledem na povahu zboží, jeho množství a klimatické podmínky, zvolit nejvhodnější způsob přepravy zboží a odběratel se zavazuje tento způsob bez výhrady respektovat a přijmout.
 3. Dodavatel tímto stanovuje 2 termíny přepravy zboží odběrateli: expresní dodání do 24 hodin od akceptace objednávky a standardní dodání zboží do 5 dnů od akceptace objednávky.
 4. Náklady na přepravu zboží odběrateli na jiné místo dodání zboží, než je uvedeno v bodě 1., stanovuje dodavatel takto:
 • objednávky odběratele, jejichž kupní cena nepřevyšuje hodnotu 10.000,- Kč bez DPH – náklady hradí odběratel v plné výši
 • objednávky odběratele, jejichž kupní cena převyšuje hodnotu 10.000,- Kč bez DPH a nepřevyšuje 30.000,- Kč bez DPH – náklady hradí odběratel ve výši 75 % nákladů na přepravu
 • objednávky odběratele, jejichž kupní cena převyšuje hodnotu 30.000,- Kč bez DPH a nepřevyšuje 50.000,- Kč bez DPH – náklady hradí odběratel ve výši 50 % nákladů na přepravu
 • objednávky odběratele, jejichž kupní cena převyšuje hodnotu 50.000,- Kč bez DPH a nepřevyšuje 70.000,- Kč bez DPH – náklady hradí odběratel ve výši 25 % nákladů na přepravu
 • objednávky odběratele, jejichž kupní cena převyšuje hodnotu 70.000,- Kč bez DPH - náklady hradí dodavatel v plné výši

V případě, že dodavatel eviduje u odběratele pohledávky po lhůtě splatnosti, hradí odběratel náklady na přepravu v plné výši bez ohledu na hodnotu zakázky.

Výši nákladů na přepravu může dodavatel odběrateli zaslat na vyžádání. Pokud si odběratel cenu za přepravu nevyžádá, má se za to, že s cenou za přepravu souhlasí.

 1. Dodavatel je povinen dodat zboží ve lhůtách závislých na druhu zboží. Obecná lhůta k dodání zboží je maximálně 15 pracovních dnů.
 2. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty v případě, že tato skutečnost byla zapříčiněna překážkou, která nastala nezávisle na vůli dodavatele nebo v případě, že odstranění vzniklé překážky nemohl dodavatel včas zajistit nebo její vznik vůbec předpokládat. V těchto případech je vyloučen nárok odběratele na náhradu škody vzniklé z nedodání zboží v řádném termínu.
 3. V případě, že dojde k prodlení s dodávkou zboží zaviněném ze strany dodavatele, může odběratel odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 344 a násl. platného znění obchodního zákoníku.
 4. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem přijetí závazku dodavatele dodat zboží, příp. dnem podpisu kupní smlouvy a končí dnem předání zboží do místa dodání uvedeného v bodě 1.
 5. V případě jiného požadovaného místa dodání ze strany odběratele se do lhůty k dodání zboží doba přepravy zboží na požadované místo dodání nezapočítává.
 6. Odběratel je povinen převzít zboží do 10 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl dodavatelem písemně vyzván k převzetí zboží. Pokud tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli zaplacení smluvní pokuty za uskladnění zboží ve výši 20,- Kč za 1 paletu a den.

Množství, jakost, provedení a balení zboží

 1. Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení určeném objednávkou odběratele, pokud je tato učiněna v souladu s platnou nabídkou dodavatele.
 2. Pokud je objednávka odběratele na balení nebo množství zboží v rozporu s platnou nabídkou dodavatele, je dodavatel oprávněn určit přesné balení a množství zboží nejblíže větší, než je uvedeno v objednávce odběratele.
 3. Není-li však písemně stanoveno jinak, nesmí množstevní odchylka dodaného zboží odběrateli přesáhnout 10 % objednaného zboží.
 4. Pokud by množstevní odchylka měla přesáhnout maximální hranici 10 % objednaného zboží, je dodavatel povinen dodat odběrateli nejbližší menší množství, než je objednávka odběratele. V tomto případě se však v žádném případě nejedná o nesplnění akceptované objednávky ze strany dodavatele, resp. porušení ustanovení kupní smlouvy a odběratel v žádném případě nemůže požadovat náhradu škody vzniklé z menšího dodaného množství, příp. nemůže odstoupit od smlouvy.
 5. Dodá-li dodavatel větší množství zboží, než je uvedeno v objednávce odběratele nebo kupní smlouvě, je odběratel oprávněn, odmítnout přijetí přebytečného množství zboží. Toto odmítnutí je však povinen uskutečnit bez zbytečného odkladu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. V opačném případě se má za to, že odběratel přijal celkové množství zboží dodané dodavatelem a dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny za celkové množství skutečně dodaného zboží.
 6. Hmotnost zboží uváděná v kilogramech je netto-hmotnost materiálu bez obalu.
 7. Pokud hmotnost objednaného zboží přesahuje 100 kg nebo 10 obalových jednotek, je z důvodu lepší manipulace se zbožím, příp. snížení rizika poškození zboží během přepravy, dodáváno na paletách.
 8. Veškeré transportní, skupinové a spotřebitelské obaly na zboží jsou součástí prodejní ceny a jsou nevratné s výjimkou europalet. Počet vratných europalet je vždy uveden na dodacím listě. Europalety jsou fakturovány jako zálohovaný vratný obal ve výši 350,- Kč bez DPH za 1 kus. Vrácení europalet je na náklad odběratele, vrácené čisté a nepoškozené europalety jsou dobropisovány ve stejné výši.

Cena zboží

 1. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávku zboží ve výši, která je určena platným ceníkem dodavatele.
 2. Všechny ceny jsou v ceníku uváděny v českých korunách bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny zboží, platnost ceníku je uvedena vždy na titulní straně ceníku.
 3. Prodejní cena tónovaného materiálu je na dodacích listech a v daňových dokladech uváděna odděleně jako prodejní cena standardního zboží a samostatně cena za tónování.
 4. V případě změny cen zboží před dodáním odběrateli platí původní ceny platné při akceptaci objednávky.

Platební podmínky a nabytí vlastnického práva ke zboží

 1. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až v okamžiku úplného zaplacení jeho kupní ceny. Zboží je až do úplného splacení kupní ceny ve výlučném vlastnictví dodavatele, a to i po jeho zpracování.
 2. Není-li dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem jinak, je zboží dodáváno až po úplném zaplacení kupní ceny.
 1. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet dodavatele vedený u Komerční banky a.s., pobočka Podvinný mlýn, číslo účtu 889243081/0100, případně složení hotovosti v sídle dodavatele nebo zaplacení hotovosti řidiči dopravce, pokud je objednávka realizována formou „na dobírku“.
 2. Kupní cenou se rozumí prodejní cena dle platného ceníku, případně snížená o poskytovaný rabat a další bonusy, včetně příslušné daně z přidané hodnoty.
 3. Pokud nemá odběratel s dodavatelem uzavřenu rámcovou kupní smlouvu, může dodavatel po odběrateli požadovat před akceptací objednávky složení zálohy ve výši minimálně 50 % hodnoty objednávky. Akceptace objednávky je platná a dodací lhůta počíná běžet až v okamžiku zaplacení této zálohy.
 4. Změna dohodnutých platebních podmínek může mít vliv na změnu kupní ceny objednávky. Tuto skutečnost bere odběratel na vědomí.
 5. V případě, že je odběratel v prodlení s platbou kupní ceny za dodávku zboží, není dodavatel povinen akceptovat další objednávky odběratele, a to až do úplné úhrady kupní ceny včetně všech poplatků a pokut za překročení lhůty splatnosti.
 6. Při překročení lhůty splatnosti má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli pokutu za opožděnou platbu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě uplatnění tohoto nároku je odběratel povinen uhradit vyúčtovanou pokutu do 14 dnů ode dne vystavení faktury za opožděnou platbu.
 7. V případě, že nastanou pochybnosti dodavatele o platební schopnosti odběratele, zavazuje se odběratel na písemné požádání poskytnout dodavateli před uskutečněním dalších dodávek zboží zajišťovací doklady, jimiž dodavateli nepochybně doloží svoji schopnost hradit splatné závazky minimálně v rozsahu objednaného zboží. Dodavatel může též požadovat smluvní zajištění závazku zaplatit kupní cenu. Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je odběratel povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat dodavateli doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu s kupní smlouvou. Nesplní-li odběratel tuto povinnost, může dodavatel odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže odběratel nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem, může dodavatel od smlouvy odstoupit.
 8. Odběratel dává podpisem rámcové kupní smlouvy nebo učiněním objednávky dodavateli právo vstoupit do prostor odběratele za účelem převzetí předmětu plnění dodovky pro případ, že odběratel nezaplatí kupní cenu za zboží a bude k tomu dodavatelem vyzván.

Vady zboží, nároky z vad, reklamace, záruční lhůty a jiné garance

 1. Při převzetí zboží předává dodavatel odběrateli dodací list. Odběratel je povinen potvrdit převzetí zboží na kopii dodacího listu. V případě, že bude dodáno méně zboží, než mělo podle ujednání smluvních stran být dodáno, je odběratel povinen vyznačit na kopii dodacího listu zjištěné chybějící zboží.
 2. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení dodavatele vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen části zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
 3. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, o kterých odběratel v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít zboží podle kupní smlouvy.
 4. Odběratel bere na vědomí, že případné odchylky v barevnosti materiálů různých výrobních šarží jsou dané použitým surovinami a výrobní technologií a nemohou být důvodem k reklamaci. Před zpracováním tónovaných materiálů je odběratel povinen porovnat jednotlivá výrobní čísla a zkušebním nátěrem odsouhlasit požadovaný barevný odstín. Případné reklamace po zpracování nemohou být uznány. Drobné barevné odchylky natónovaného zboží od vzorníku mohou být způsobeny různým úhlem lomu světla, odlišnou strukturou a nasáklivostí podkladu, rozdílným pojivovým základem materiálu. Tyto jevy jsou technicky podmíněné a nemohou být důvodem k reklamaci. Dodavatel doporučuje na jednu plochu aplikovat materiál stejného výrobního čísla a stejného balení. Menší balení v rámci jedné dodávky je vhodné použít pouze pro první vrstvy. Při doobjednávání stejného barevného provedení je odběratel povinen uvést číslo odstínu a výrobní číslo, jinak dodavatel na případnou reklamaci odstínu nebude brát zřetel.
 5. Jestliže dodavatel dodá zboží se souhlasem odběratele před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného zboží nebo dodat náhradní zboží za dodané vadné zboží nebo vady dodaného zboží odstranit, jestliže výkon tohoto práva nezpůsobí odběrateli nepřiměřené obtíže nebo nepřiměřené výdaje.
 6. Odběratel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.
 7. Jestliže odběratel neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 8. Právo odběratele z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže odběratel nepodá zprávu dodavateli o vadách na zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, nebo při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen podle těchto podmínek uskutečnit, nebo vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží do místa určení. V případě, že se na zboží vztahuje záruka, platí místo lhůty uvedené výše stanovená záruční lhůta.
 9. Reklamaci barevného odstínu je možné uplatnit do 14 dnů od dodání zboží a pouze před jeho použitím resp. zpracováním. V případě, že v této lhůtě nebude reklamace učiněna, platí, že odběratel s odstínem dodaného zboží souhlasí.
 10. Reklamace se podává v písemné formě. Při reklamaci je odběratel povinen prokázat zakoupení reklamovaného zboží u dodavatele originálem faktury nebo dodacího listu.
 11. V případě, že budou v rámci reklamace shledány vady zboží, které dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku představují podstatné porušení kupní smlouvy, může odběratel uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dle § 436 obchodního zákoníku.
 12. Je-li dodáním zboží s vadami kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem dle § 346 obchodního zákoníku, může odběratel požadovat buď dodání chybějícího zboží nebo slevu z kupní ceny. Dokud odběratel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, je dodavatel povinen dodat chybějící zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží. Zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit odběrateli vynaložení nepřiměřených nákladů. Požaduje-li odběratel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu dodavateli, uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže dodavatel oznámí odběrateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Dokud odběratel nestanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu podle tohoto odstavce, nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může dodavatel sdělit odběrateli, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže odběratel bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí dodavateli svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení dodatečné přiměřené lhůty podle tothoto odstavce. Neodstraní-li dodavatel vady zboží ve lhůtě vyplývající z tohoto odstavce, může odběratel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní dodavatele na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení dodatečné přiměřené lhůty podle tohoto odstavce nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže odběratel bez souhlasu dodavatele měnit.
 13. Při dodání náhradního zboží je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady odběratel vyměňované zboží vrátil ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.
 14. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy jestliže vady včas neoznámí dodavateli.
 15. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže odběratel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdrží. To však neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím odběratele, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. Toto ustanovení rovněž neplatí, jestiže před objevením vad odběratel zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při jeho obvyklém použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout dodavateli náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.
 16. Poradeskou službu dodavatele v ústní i písemné formě, pokud jde o použití dodaného zboží, je nezávazné a nezbavuje odběratele povinnosti provádět vlastní přezkoušení použitelnosti dodávaného zboží pro daný účel použití.
 17. Ukazatele spotřeby materiálů uváděné v návodech na použití a technických listech kolísají podle charakteru a tlouštky nanášené vrstvy, druhu podkladu a jeho nasákavosti a způsobu zpracování materiálu. Odběratel bere na vědomí, že takto uváděné údaje jsou proto nezávazné a dodavatel nenese odpovědnost za případné odchylky.
 18. Dodavatel nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce prováděné se zbožím dodávaným podle těchto podmínek.

Povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy, těchto podmínek a zákona k tomu, aby dodavatel mohl dodávat zboží. Dodané zboží je odběratel povinen převzít, pokud ze smlouvy nebo z tohoto zákona nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.
 2. Jestliže má odběratel podle smlouvy určit dodatečně formu, velikost nebo vlastnosti zboží a neučiní tak ve smluvené lhůtě a není-li lhůta smluvena, ve lhůtě přiměřené po doručení žádosti dodavatele, je může dodavatel sám určit s přihlédnutím k potřebám odběratele, pokud mu jsou známé. Tím nejsou dotčeny jiné nároky dodavatele.
 3. Jestliže dodavatel provedl určení sám, musí oznámit podrobné údaje o tom odběrateli a stanovit přiměřenou lhůtu, v níž může odběratel sdělit dodavateli odchylné určení. Jestliže odběratel tak neučiní po doručení takového sdělení v určené lhůtě, je určení oznámené dodavatelem závazné.

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží od dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, tak v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 2. Má-li odběratel převzít zboží od jiné osoby, než je dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele v době stanovené pro dodání zboží, jestliže v této době bylo odběrateli umožněno nakládat se zbožím a o této možnosti odběratel věděl. Je-li odběrateli umožněno nakládat se zbožím nebo dozví-li se o této možnosti teprve později, přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.
 3. Jestliže je dodavatel povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží odběrateli, přechází na odběratele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost dodavatele odeslat zboží, avšak dodavatel není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele, když je zboží předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. ¨
 4. Je-li v době uzavření smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Jestliže však dodavatel při uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem měl vědět, že již došlo ke škodě na zboží, nese tuto škodu dodavatel.
 5. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností dodavatele. To neplatí, jestliže odběratel využil svého práva požadovat dodání náhradního zboží nebo práva odstoupit od smlouvy.

Uchování zboží

 1. Jestliže je odběratel v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, a dodavatel má zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí dodavatel učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Dodavatel je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu odběratel neuhradí náklady ve výši stanovené v čl. III odst. 10 těchto podmínek.
 2. Jestliže odběratel převzal zboží a zamýšlí je odmítnout, je povinen učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží.
 3. Jestliže po dopravení zboží do místa určení má odběratel možnost s ním nakládat a uplatní právo je odmítnout, je povinen zboží převzít a mít je u sebe na účet dodavatele, může-li tak učinit bez zaplacení kupní ceny a bez nepřiměřených obtíží a výloh.
 4. Strana, která je v prodlení s převzetím nebo se zpětným převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží nebo s placením nákladů spojených s plněním povinností podle tohoto článku, může být vyzvána ke splnění této povinnosti. Druhá strana je oprávněna ve výzvě k převzetí zboží stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto prodejem je však povinna upozornit stranu, která je v prodlení, na úmysl zboží prodat. Tento úmysl lze sdělit i při stanovení lhůty k převzetí.
 5. Strana, která zboží prodala, je oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s plněním povinností podle tohoto článku a s prodejem zboží. Zbytek získaného výtěžku je povinna druhé straně bez zbytečného odkladu uhradit.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou stanoveny na dobu neurčitou s účinností od 01. 01. 2010.
 2. Pokud některé ustanovení zanikne či ztratí platnost, všechny ostatní podmínky zůstávají v platnosti.
 3. Vydáním nových dodacích a platebních podmínek ztrácejí tyto podmínky na platnosti jako celek.