Ochrana osobních údajů a ochrana dat

Ochrana osobních údajů

Jednorázovou objednávkou nebo zaregistrováním do e-shopu www.alligator.cz uživatel uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů (dále jen "osobní údaje"), které provozovateli webových stránek a e-shopu poskytne za účelem plnění povinností, a to zejména souhlas podle zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Uživatel také potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné. V případě registrace jako velkoobchodní odběratel je při jakékoliv změně osobních údajů povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli na mailovou adresu info@alligator.cz. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uživatel uděluje dobrovolně. Je oprávněn tento souhlas odvolat doručením písemného oznámení o odvolání souhlasu na korespondenční adresu provozovatele nebo na mailovou adresu info@alligator.cz

Uživatel potvrzuje, že před získáním osobních údajů byl ze strany provozovatele informován o skutečnostech uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů a stejně tak byl poučen o svých právech vyplývajících z § 20 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů.

Obchodní korporace ALLIGATOR CS, s.r.o. je registrována pod číslem 00055644 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat

Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek ALLIGATOR CS, s.r.o. (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky ALLIGATOR CS, s.r.o.") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.
Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.alligator.cz.

Proč shromažďujeme informace
Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

  • Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel, pracovní zařazení a další) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, účastníte se určitých propagačních aktivit, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
  • Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek ALLIGATOR CS, s.r.o., typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na ALLIGATOR CS, s.r.o. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.
  • Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. nespojujeme.

Jak informace o vás získáváme
K získání informací používáme řadu způsobů:

  • Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek ALLIGATOR CS, s.r.o., umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
  • Objednávání: při nákupu produktů a služeb poskytujete informace umožňující identifikaci vaší osoby, informace jsou používány výhradně k uspokojení požadavků a doručení objednávky zboží, uskutečnění platby a ke komunikaci o objednávce.
  • Technická podpora: některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu, informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení.
  • Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb.
  • Propagační aktivity: informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci, informace jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mail.
  • Propagační služba: informace umožňují vaši identifikaci, získáme ji v případě vašeho zájmu o zasílání e-mail zpráv o aktuální nabídce ALLIGATOR CS, s.r.o., tyto informace o vaší osobě slouží k poskytnutí informací od pracovníků ALLIGATOR CS, s.r.o.
  • Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Nakládání s informacemi
Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka ALLIGATOR CS, s.r.o. (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti ALLIGATOR CS, s.r.o. s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům ALLIGATOR CS, s.r.o.

Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb ALLIGATOR CS, s.r.o. je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali pro získávání jakýchkoliv informací, údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na info@alligator.cz.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o.
"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou ALLIGATOR CS, s.r.o. na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek ALLIGATOR CS, s.r.o. nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.

Ochrana získaných a poskytnutých informací
ALLIGATOR CS, s.r.o. se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek ALLIGATOR CS, s.r.o. nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány a využívány pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákonů ČR o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.
Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá ALLIGATOR CS, s.r.o. dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Některé stránky ALLIGATOR CS, s.r.o. obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a ALLIGATOR CS, s.r.o. nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách ALLIGATOR CS, s.r.o. umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. ALLIGATOR CS, s.r.o. nemá žádný vliv na obsah takových stránek a nenese odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí
Společnost ALLIGATOR CS, s.r.o. respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky ALLIGATOR CS, s.r.o.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností ALLIGATOR CS, s.r.o. nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@alligator.cz.

Použitá terminologie
URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.alligator.cz  je URL adresa stránek firmy ALLIGATOR CS, s.r.o.
IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

Zpracoval: provozovatel ALLIGATOR CS, s.r.o.